Slovensko je malý štát. Narodili sa tu však ľudia, ktorí ovplyvnili nielen osudy našej krajiny, ale svojím umom či obetavosťou dobyli svet.

OSOBNOSTI A LEGENDY ŽILINSKÉHO KRAJA:........
jj.jpg
Každý národ má hrdinu, ktorý ochraňoval chudobných. Jánošík je skutočná historická postava, rodák z Terchovej zbíjal, no slúžil i v povstaleckom vojsku Františka II. Rákociho.
csr_1296_v.jpg
jj.jpg
Pochádzal z turčianskeho zemianskeho rodu. Vykonal prvú verejnú pitvu ľudského tela v českých krajinách. Za účasť v protihabsburskom povstaní bol popravený na pražskom Staromestskom námestí.
jj.jpg
eho meno pozná väčšina Slovákov iba vďaka obci na juhozápadnom Slovensku a vodnému dielu na Dunaji. Pritom Jozef Gabčík a jeho spolubojovníci vykonali hrdinský čin, ktorý mal ohlas na oboch stranách frontu. 27. mája 1942 smrteľne zranili Reinharda Heydricha, zastupujúceho ríšskeho protektora, ktorý v Česku a na Morave rozpútal teror. Ako to, že 70 rokov po tomto odvážnom čine si Slováci, na rozdiel od Čechov, Gabčíka nepripomínajú ako hrdinu?
Aurel Stodola
hh.jpg
ako prvý uzákonil spisovnú slovenčinu, stalo sa tak v roku 1787. Dokázal vyvolať záujem národa o svoju minulosť a materinský jazyk
hviezdoslav1.jpg
Vlastné meno: Pavol Ország
básnik, dramatik, prekladateľ
PS: H.; Hviezdoslav; Jozef Zbranský; O.; P. O.; Syn ľudu

* 02.02.1849 Vyšný Kubín
† 08.11.1921 Dolný Kubín
vzdelanie
1854 - 1860 ľudová škola, Vyšný Kubín, Jasenová a Leštiny
1862 - 1865 gymnázium, Miškovec (Maďarsko)
1865 - 1870 Evanjelické lýceum, Kežmarok
1870 - 1872 Právnická akadémia (Kolégium), Prešov
1875 advokátske skúšky, Budapešť
1919 PhDr. h. c
Celý tvorivý život prežil na Orave. Nadviazal na poéziu národného obrodenia. Ako básnik na neho silne pôsobil A. Sládkovič. Postupne sa vyformoval na typ tvorcu vedome usilujúceho dosiahnuť vysokú mieru univerzálnosti svojho diela ako celku. Vynikal predovšetkým ako lyrik, ale stal sa aj významným epikom, dramatikom a prekladateľom.
Samo_Chalupka.jpg
Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku a vzdelanie získaval u otca, neskôr navštevoval gymnázium v Gemeri a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 na bratislavskom lýceu filozofiu a teológiu, kde 1829 patril k iniciátorom vzniku Spoločnosti českoslovanskej, neskoršieho ohniska štúrovcov. Chalupka pôsobil spočiatku ako knihovník, neskôr sa stal podpredsedom tejto spoločnosti. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu.
Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 vydal do Poľska ako dobrovoľník a v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po uzdravení pôsobil najprv ako vychovávateľ v Demänovej, no už v roku 1833 pokračoval v štúdiu na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni. V roku 1834 pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom, 1836 farár v Gemerských Tepliciach a po otcovej smrti v roku 1840 zaujal jeho miesto v rodnej Hornej Lehote, kde pôsobil až do svojej smrti.
stiahnuť.jpg
Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr bol slovenský prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Je po ňom pomenovaná planétka Kukučín.
Pre Kukučínovo dielo je charakteristická viera v človeka – i keď sa Kukučín často posmieva nad obyčajným človekom, či kritizuje spoločenské pomery, stále verí v možnosť nápravy svojich postáv.
Jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ako predstaviteľ realizmu už od prvých prác smeroval k novému stupňu vo vývine slovenskej realistickej prózy. Aktívne pracoval v mnohých organizáciách, bol členom Čes. akadémie vied a umení. Jeho literárna tvorba presiahla rámec národnej literatúry a bola preložená do viacerých jazykov. Niektoré diela boli zdramatizované a sfilmované.
jj.jpg
Narodil sa 17. apríla 1718 v Terchovej v rodine roľníka, ktorý sa neskôr stal strážcom medeným baní v Špatnej Doline. Jeho matka bola Regína, rod. Myslovská. Študoval v Banskej Štiavnici , Banskej Bystrici, na jezuitskom kolégiu v Trnave (1734 - 1736). Pred vysviackou vystúpil z rádu, aby uživil chorého, nevládneho otca. Potom vo Viedni filozofiu (1740 – 1742) a teológiu (1746 - 1748). Bol ženatý.
Adam František Kollár patrí medzi najvýraznejšie osobnosti vedy 18. storočia. Považuje sa za jedného z priekopníkov tereziánskeho osvietenstva. Vynikal ako knihovník, historik, školský reformátor a etnológ. Je označovaný za "slovenského Sokrata".
Prispel k rozvoju staršej slovenskej historiografie. Bol priekopníkom modernej slavistiky a vytvoril organizačnú základňu uhorskej vedy.

Patril k najväčším učencom svojej doby. Bol odborným poradcom cisárovnej Márie Terézie, prezývali ho slovenský Sokrates.
jj.jpg
básnik, prekladateľ

* 10.12.1928 Závažná Poruba
† 11.01.2009 Bratislava

Narodil sa v rodine murára. Do ľudovej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1948 na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1948 - 1952 študoval slovenčinu a dejepis na FF UK v Bratislave.
J_B_Hrobon.jpg
bol farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Bol známym kazateľom doma aj v zahraničí. Významne sa podieľal na založení Biblickej školy a Evanjelickej základnej školy v Martine. Po jeho smrti vyšla kniha jeho úvah Evanjelium stromov v mošovskom zimnom parku, ktorú vydala Evanjelická ZŠ v Martine v roku 2007.
Novou kapitolou v jeho živote bol príchod do Martina v roku 1993. Rovnako ako v predchádzajúcich zboroch, aj tu zmobilizoval zbor. Naplno zúročil aj svoje široké kontakty. Aj ich prispením vznikli projekty, ktoré v mnohom ohľade prekročili rámec zboru či mesta. So svojimi spolupracovníkmi vytvoril podmienky pre vznik Biblickej školy, Evanjelickej základnej školy a obnovenie budovy 1. slovenského gymnázia. Vznikol časopis Martinský evanjelik a celý rad aktivít s deťmi a mládežou.

V roku 2001 sa rozhodol odísť do dôchodku. Býval s manželkou v Mošovciach. Aj naďalej intenzívne prednášal v Biblickej škole a na Žilinskej univerzite. Naplnila sa mu tak túžba vyučovať teológiu na vysokej škole. Naďalej vypomáhal v Martine i v okolitých cirkevných zboroch. Ako kazateľa ho pozývali na mnohé miesta doma i v zahraničí. Mal prirodzenú autoritu.
h.jpg
Alexander Lombardini
10. 4. 1851 Veľká Bytča – 26. 4. 1897 Žilina
Slovenský národovec a historik
žilinský právnik a archivár
autor prvej knižky o Žiline

Nadviazal styky s matičnými i českými národovcami, s ktorými si vymieňal názory na objavené archívne dokumenty. Finančne podporoval slovenskú tlač a inštitúcie. Pre potrebu vlastnej práce si postupne vybudoval pozoruhodnú knižnicu, v ktorej zhromaždil bohatú historickú regionálnu zbierku a postupne sa vypracoval na najlepšieho znalca regionálnych dejín.

V roku 1874 vydal , ktorý je síce len prekladom latinského textu rukopisu archivára Ľudovíta Stárka, ale jeho vydaním urobil pre poznanie histórie mesta nesmierne veľa. Lombardini uverejňoval v rôznych novinách a publikáciách množstvo historických štúdií,
kk.jpg
Slávny rakúsky poľný maršal pochádzal z turčianskeho zemianskeho rodu. Preslávil sa v bojoch proti Turkom, počas sedemročnej vojny velil husárom, ktorí obsadili Berlín.
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one