Obrázok1.png
Obrázok2.png
Obrázok7.jpg
Obrázok10.png
Obrázok13.jpg
Obrázok15.jpg
Obrázok14.jpg
Znojemská rotunda.
Sámo na nástěnné malbě, vytvořené patrně v roce 1134.
Freska pod ultrafialovým světlem.
Obrázok27.jpg
Slované po porážce franských vojsk u Wogastisburgu,
za odvetu v následných letech opakovaně zaútočili na Durynsko a Sasko.
I v těchto bojích byl Sámo nad vojsky krále Dagoberta vítězem.
Obrázok30.jpg
Obrázok31.jpg
Obrázok33.jpg
v mezidobí let 659 - 833, kontra franský král Karel Veliký
Obrázok6.jpg
Roku 806 se vpád franských
vojsk opakoval.
Vojsko vedl Pipin Italský,
druhý syn Karla Velikého.

Tentokrát se slovanské kmeny
poddaly a po nějaký čas
franské říši odváděly daň.
Obrázok8.jpg
Obrázok36.png
Obrázok42.png
Roku 833 připojil ke svému území knížectví
Nitranské a jeho dosavadní vládce Pribina
byl nucen uprchnout.
Obrázok37.jpg
Obrázok39.jpg
Obrázok44.jpg
Mince s portrétem
Ludvíka II. Němce
Při vpádu krále Ludvíka II. Němce na Moravu,
(třetího syna krále a císaře Ludvíka Pobožného),
byl kníže Mojmír roku 846 poražen a zabit.
Obrázok48.png
Obrázok47.png
Obrázok51.jpg
Kníže Rostislav chtěl svou říši
vymanit ze závislosti a z neblahého
vlivu Franků a německých biskupů.
Proto se snažil ze země vypudit
kněze latinského obřadu.

Ludvík Němec ve snaze Rostislava
ztrestat, roku 855 vtrhl na Moravu.

Rostislav při úspěšném protiútoku
zahnal jeho vojska až hluboko
za hraniční řeku Dunaj.
Obrázok53.jpg
Kníže Rostislav vítá věrozvěsty Cyrila a Metoděje
freska akademického malíře Rostislava Bujny v kostele sv.Rostislava ve Znojmě
Obrázok57.jpg
Konstantin (filosof a mnich) - sestavil pro slovanský jazyk nové písmo, hlaholici,
a s Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb
Obrázok60.jpg
Obrázok62.jpg
Obrázok63.jpg
Misie těchto vzdělaných bratří,
původem z řecké Soluně,
slavila na Velké Moravě
hluboký úspěch , neboť jejich
slovům zdejší lid rozuměl.
Obrázok64.jpg
Obrázok67.jpg
Obrázok70.jpg
Obrázok74.jpg
Obrázok71.jpg
Obrázok78.jpg
Obrázok80.jpg
Obrázok83.jpg
Obrázok12.png
Obrázok86.png
Svatopluk Moravu zcela osamostatnil. Na příkaz papeže musel být z franského vězení
propuštěn i arcibiskup Metoděj. Mezi Svatoplukem a Ludvíkem Němcem byl r.874 uzavřen
Forchheimský mír. V dobových pramenech byl Svatopluk označován jako rex (tj. král).
Obrázok91.jpg
Rekonstrukce velkomoravského hradiště
u Mikulčic (podle PhDr. D. Vítkové)
Obrázok93.jpg
Německý biskup latinského
obřadu Wiching sídlící v Nitře,
proti Metodějovi a kněžím obřadu
staroslověnskému tvrdě brojil.

Svatopluk zpočátku Wichinga před
Metodějem upřednosťoval. Metoděj
knížeti vytýkal jeho nedobré skutky.
Svatopluk bohužel až příliš pozdě zjistil,
že Wiching jej zrazuje Frankům.
Obrázok97.jpg
Velká Morava v největším rozsahu
za vlády Svatopluka
Obrázok101.jpg
Před smrtí Svatopluk své syny
vyzýval ke svornosti
a k zachování vlastní politické moci,
nezávislé na Franské říši.
Obrázok102.jpg
Obrázok14.png
Obrázok104.jpg
Obrázok114.png
Podle legendy o třech prutech Svatoplukových
měl mít kníže tři syny. Historické zdroje ale znají
jen dva. Syn Mojmír II. po Svatoplukově smrti
vládl říši, druhý syn Svatopluk II. převzal lénem
knížectví nitranské. O údajném třetím synu
Predslavovi, historické prameny mlčí.

Mezi oběma bratry došlo záhy
k rozbrojům a Velkomoravská
říše začala ztrácet dřívější
území.

Roku 894 přišli o Panonii,
hned dalšího roku 895, za
Přemyslovce Spytihněva I.
se odtrhly i Čechy.
V roce 896 vtrhli do Panonie Maďaři
a příštího roku 897 maďarští bojovníci
zpustošili a v podstatě vyvrátili
říši Velkomoravskou.
Povstanie slovanských kmeňov roku 623 proti nájazdom Avarov a ich kráľovi Kagan.
Obrázok3.jpg
Obrázok4.png
Obrázok9.jpg
Obrázok12.jpg
Obrázok11.jpg
Obrázok6.jpg
Obrázok17.jpg
(vládl 629 – 639)
Franský král Dagobert I.
Obrázok19.png
Po vítězství Sáma nad Avary
zatoužil po území Slovanů
i franský král Dagobert I.

Roku 631 v bitvě u hradiště Wogastisburg ,
jež se nacházelo pravděpodobně
v severozápadních Čechách, byl král
Dagobert Sámovými vojsky poražen.
Obrázok24.jpg
Obrázok23.jpg
Bitva u Wogastisburgu roku 631,
ve které Sámo porazil franského
krále Dagoberta i s jeho spojenci.
Obrázok32.jpg
Karel Rélink: Slavný návrat Sámův po vítězství nad králem Dagobertem .
Obrázok34.jpg
Detail Dagobertovy hrobky v chrámu kláštera v Saint-Denis ve Francii.
Obrázok35.png
Z mezidobí let 659 – 833 se nalézá historická
zmínka v kronice „Chronicon Moissacense“.
Jedná se v ní o hradišti Canburg v Čechách,
někde na břehu Labe.

Roku 805 vyslal franský král Karel Veliký
do Čech vojsko o 30 000 mužích. Vojsko
po 40 dnů Canburg bezúspěšně obléhalo.
Obrázok7.png
Obrázok10.jpg
Obrázok9.jpg
Podporoval misie latinských kněží
a byl jeden z našich prvních velmožů,
jež byli r.831 pasovským biskupem pokřtěni.
Mojmír I. je první historicky doložený moravský
kníže, zakladatel dynastie Mojmírovců.
Sjednocením okolních slovanských kmenů
se stal zakladatelem říše Velká Morava.
Obrázok40.jpg
Archeoskanzen velkomoravské vesnice v Modré u Velehradu.
Obrázok41.jpg
Obrázok38.jpg
Nitranské knížectví získalo zvláštní postavení a jeho
knížetem se stával některý potomek z dynastie Mojmírovců.
Obrázok45.jpg
Ludvík II. Němec a jeho tři synové (vpravo
Obrázok46.jpg
Po Mojmírově smrti král Ludvík Němec
dosadil na velkomoravský stolec
Mojmírova synovce Rostislava.

Rostislav pak svého synovce Svatopluka
pověřil správou knížectví Nitranského.
Obrázok50.jpg
Socha knížete Rostislava - (Pohansko na Břeclavsku)
Obrázok11.jpg
Rostislav s Velkomoravským kostelíkem
Rostislav roku 862 požádal byzantského
císaře Michaela III. o vyslání kněží,
kteří by učili lid a hlásali křesťanskou
víru ve srozumitelné slovanské řeči.
Císař Michael III. Rostislavovi vyhověl
a na jaře roku 863 na Moravu dorazili vyslaní
učení bratři, Konstantin (Cyril) a Metoděj.
Obrázok55.jpg
Obrázok58.jpg
Obrázok61.png
Obrázok72.png
Pozlacený křížek
(Mikulčice, 9.století)
Assemanův evangeliář psaný
hlaholským písmen. Pochází
z Bulharska a je uložen
v knihovně Vatikánu.
Obrázok66.jpg
Obrázok69.jpg
Obrázok68.jpg
Obrázok76.jpg
Roku 868 papež Hadrián II. papežskou bulou slavnostně
potvrdil staroslověnštinu jako právoplatný bohoslužebný
jazyk . - Metoděj byl vysvěcen na biskupa a roku 869
jmenován prvním moravsko - panonským arcibiskupem.
Vládychtivý Rostislavův synovec, nitranský kníže
Svatopluk , se postavil proti Rostislavovi. Svého
strýce Rostislava zajal a v poutech jej vydal jeho
úhlavnímu nepříteli, východofranskému králi
Ludvíku Němci. Král nechal Rostislava oslepit
a nadosmrti uvěznit v jednom z bavorských klášterů.
Obrázok79.jpg
zeleně: Velká Morava posledního roku vlády knížete Rostislava (rok 870
Obrázok84.jpg
Když Svatopluk r.870 vydal Frankům zajatého
Rostislava, očekával, že král Ludvík Němec za
vládce Moravy jmenuje jeho. Ten však určil co by
regenty dva franské markrabí - Viléma a Engelšalka.
A Svatopluka dal uvěznit též. Stejně jako již dříve
byl Franky uvězněn i arcibiskup Metoděj.

Proti vnucené franské vládě vypuklo na Moravě
roku 871 povstání vedené Slavomírem, knězem
z rodu Mojmírovců. Král vyslal na Moravu
vojsko, jež povstalci odrazili.
Ludvík vyslal výpravu druhou, do jejíhož čela
postavil propuštěného Svatopluka za slib,
že ve službách krále povstání přemůže.

Po vstupu na území Moravanů Svatopluk
přeběhl k povstalcům, on sám se ujal vojenského
velení a franské vojsko zcela rozprášil.
Obrázok88.jpg
Obrázok89.jpg
Obrázok95.jpg
Svatopluk mocenskou expanzí
a civilizačním úsilím způsobeným
cyrilometodějskou misií, podstatně
rozšířil území Velké Moravy.
Od roku 888 se staly součástí říše
i Přemyslovské Čechy. Svatoplukem
podporovaný český kníže Bořivoj I.
z dynastie Přemysla Oráče a kněžny
Libuše, spolu s manželkou Ludmilou
i s celou svou družinou, přijali
na Svatoplukově dvoře křesťanství.
Obrázok92.jpg
Obrázok95.jpg
Rozšíření území
říše Velká Morava,
za panování jejího
nejvýznamnějšího
vládce Svatopluka.
Obrázok90.png
Obrázok73.jpg
Obrázok96.jpg
Obrázok13.jpg
Svatopluk a jeho tři synové v legendě
o svazku tří prutů (sgraffito Jano Köhler)
Obrázok106.png
Obrázok107.jpg
Obrázok108.png
Obrázok110.jpg
Obrázok109.png
1
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one